Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot, zasady i warunki Konkursu “GRAWITACJA - 8bit GameJam”, który odbędzie się w dniach od do r. w Krakowie, w siedzibie HUBRAUM, przy ulicy Przemysłowej 12

 2. warunki uczestnictwa

 3. Udział w Konkursie mogą brać tylko i wyłącznie osoby (dalej "Uczestnicy"), które zarejestrują się za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż do dnia r. Uczestnikami mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 4. Uczestnicy konkursu mogą przystępować do niego indywidualnie, lub łączyć się w zespoły developerskie.
 5. Maksymalny rozmiar zespołu to trzech Uczestników.
 6. Łączenie uczestników w zespoły musi odbyć się, przed losowaniem tematów.
 7. W przypadku pracy zespołowej, każdy Zespół musi mieć wyznaczonego lidera, który ma ostateczną decyzję w przypadku sporów i niejasności.
 8. W przypadku uczestnictwa zespołu, nagroda przyznawana jest liderowi, a nie każdemu członkowi indywidualnie.
 9. Pozostali członkowie zwycięskich zespołów otrzymają stosowne dyplomy i być może nagrody dodatkowe, co zależy od ostatecznej ilości sponsorów.
 10. Przystępując do Konkursu, Uczestnik niniejszym potwierdza akceptację Regulaminu i wszystkich jego postanowień, w tym wymogów dotyczących możliwości brania udziału w Konkursie. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nim zasad.
 11. Ilość miejsc dla Uczestników konkursu jest ograniczona do około 40. O ostatecznej ilości Uczestników dopuszczonych do konkursu zadecyduje organizator.
 12. W przypadku gdy ilość zgłoszeń Uczestników przekroczy liczbę szacowanych miejsc, organizator może zakończyć rejestrację.
 13. Udział w Konkursie jest odpłatny. Obowiązuje opłata w wysokości: PLN od Uczestnika, uiszczona przed rozpoczęciem konkursu.
 14. Organizatorzy konkursu mogą brać nim udział jako Uczestnicy.
 15. Organizator dopuszcza do udziału Uczestników piszących na "fantasy consoles" takie jak PICO-8, TIC-80, LIKO-12 oraz podobnych, jednakże prace te będą oceniane w osobnej kategorii "NuRetro".

 16. cel i zasady konkursu

 17. Celem Konkursu jest stworzenie, w czasie określonym w harmonogramie Konkursu, gry na dowolną platformę 8bit.
 18. Temat gry będzie składał się z dwóch słów kluczy, z których jedno będzie wspólne dla wszystkich zespołów, a drugie będzie losowane dla każdego zespołu indywidualnie. Dzięki temu każdy z Zespołów/Uczestników będzie realizował grę na nieco inny temat.
 19. Wspólny temat gry, oraz tematy indywidualne dla Zespołu/Uczestnika zostaną wylosowane przez organizatora konkursu i podane w dniu jego rozpoczęcia.
 20. Każdy z Zespołów/Uczestników może do czasu rozpoczęcia głosowania zgłosić do puli swój temat (słowo klucz). Słowa klucze muszą być rzeczownikami w mianowniku. Decyzję o przyjęciu tematu do puli, bądź jego odrzuceniu podejmuje ostatecznie organizator.
 21. W przypadku wylosowania swojego słowa jako temat indywidualny, losowanie należy powtórzyć.
 22. Zespoły nie mogą wymieniać się tematami, mogą jednak wspierać się wzajemnie i wymieniać czasowo Uczestnikami.
 23. Do tworzenia gry można wykorzystywać:
  • - dowolny sprzęt komputerowy,
  • - emulatory,
  • - programy zewnętrzne (graficzne, muzyczne, itp),
  • - dowolne środowiska programistyczne,
  • - dowolne języki programowania
 24. Ostateczna wersja poddawana ocenie musi się uruchomić na docelowej fizycznej platformie sprzętowej, nie na emulatorze (nie dotyczy kategorii "NuRetro").
 25. Organizator zapewnia sprzęt do prezentacji w postaci maszyn:
  • - Atari XL/XE (U1MB, VBXE, STEREO) + SIO2SD + IDE Plus
  • - Commodore 64 + Ultimate1541
  • - ZX spectrum 128 (+2) + DivMMC AY
 26. W przypadku pozostałych platform, zapewnienie sprzętu do prezentacji gry leży w zakresie Uczestnika/Zespołu.

 27. zasady oceniania i nagrody

 28. Do konkursu będą zakwalifikowane tylko prace oddane przed regulaminowym zakończeniem konkursu.
 29. Prezentacja i ocena prac odbędzie się dnia , po regulaminowym (zgodnym z harmonogramem) zakończeniu Konkursu.
 30. Każdy z Uczestników konkursu, otrzyma kartę do głosowania i będzie mógł oddawać głosy na prace innych zespołów.
 31. Uczestnicy nie mogą oddawać głosów na prace swoje lub swojego Zespołu.
 32. Oceniane będą wszystkie zgłoszone gry, niezależnie od stanu zaawansowania prac. Nie oczekujemy, że w 36 godzin uda się zrobić wszystko, więc nawet niedokończone prace mają szansę na wysokie miejsca.
 33. Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch niezależnych kategoriach:
  • Retro - grupująca wszystkie urządzenia pracujące pod kontrolą procesora 8 bitowego.
  • NuRetro - dla pozostałych urządzeń typu "fantasy console" i innych emulowanych.
 34. Prace oceniane będą w następujących obszarach:
  • - innowacyjność (oryginalność/pomysł)
  • - oprawa (muzyka/grafika/wykonanie)
  • - grywalność (replayability/zabawa)
 35. W każdym z obszarów można otrzymać maksymalnie 9, minimalnie 0 punktów.
 36. Celem obliczenia końcowego wyniku, dla każdego obszaru liczona będzie średnia przyznanych punktów, a nie ich suma, aby ilość oddanych głosów, nie miała wpływu na wynik, co byłoby krzywdzące dla dużych zespołów
 37. Następnie punkty otrzymane przez Uczestnika/Zespół we wszystkich obszarach będą sumowane, co da nam ostateczny wynik.
 38. W przypadku remisu przeprowadzana będzie dogrywka, czyli dodatkowe głosowanie dotyczące tylko prac o jednakowej ilości punktów.
 39. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami, których jeszcze nie mamy i nie wiemy jakie będą, ale niewątpliwie będą.
 40. Udział w konkursie “GRAWITACJA”, nie zamyka drogi nagrodzonej pracy do udziału w innych konkursach.
 41. Na indywidualną prośbę zespołu tworzącego grę, organizator odstąpić od prezentacji zwycięskiej pracy na stronie konkursu - celem zabezpieczenia możliwości udziału pracy w późniejszych konkursach.

 42. regulamin porządkowy

 43. Do dyspozycji Uczestników oddane są pomieszczenia biurowe hubraum znajdujące się na trzecim piętrze budynku przy ulicy Przemysłowej 12
 44. Dostępne są dwa pomieszczenia biurowe, duża sala projekcyjna, toalety, aneks kuchenny oraz funroom.
 45. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 46. Uczestnikom nie wolno korzystać ze sprzętu komputerowego/biurowego pozostawionego przez pracowników hubraum.
 47. Nie ma wydzielonego sleeping roomu, jako że nie przewidujemy spania podczas konkursu. Jak ktoś jednak bardzo potrzebuje spać, można zabrać sobie legowisko i walnąć się gdzieś pomiędzy biurkami.
 48. Uczestnicy zobowiązani są nie przeszkadzać w pracy innym i na wyraźną prośbę pozostałych Uczestników mogą zostać usunięci z pomieszczeń konkursowych.
 49. Bardzo prosimy o zachowanie wysokiej kultury osobistej i nieniszczenie sprzętów i pomieszczeń, za które odpowiedzialność wzięli organizatorzy.
 50. Nie wprowadzamy prohibicji, ale osoby pijące alkohol będą musiały szczególnie uważać aby nie przekroczyć progu “społecznej akceptacji”. Osoby bardzo nietrzeźwe (w stopniu wysokiej upierdliwości lub przejawiające zaburzenia kultury osobistej) będą proszone o opuszczenie budynku niezależnie od pory dnia lub nocy.
 51. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu, mogą zostać usunięte z terenu budynku, a nawet pociągnięte do odpowiedzialności finansowej, jeżeli dopuszczą się uszkodzenia bądź zaboru mienia organizatora, najemcy lub innych osób.

harmonogram konkursu

Poniżej znajduje się planowany harmonogram konkursu (może ulec zmianie):

- piątek

godz. 18 - rozpoczęcie imprezy, rejestracja Uczestników/Zespołów,
godz. 19 - przygotowanie stanowisk pracy,
godz. 20 - losowanie tematów i rozpoczęcie konkursu.

- sobota

cały dzień - code, eat, sleep, repeat - z przerwami na odstresowujące atrakcje towarzyskie.

- niedziela

godz. 10 - zakończenie konkursu, ostateczny termin złożenia prac.
godz. 11 - prezentacja/ocena prac
godz. 12 - podliczenie wyników
godz. 13 - prezentacja zwycięzców - rozdanie nagród.